دوره 3، شماره 1 - ( Autumn 2017 -- 1396 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 57-63 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Farajzadeh M, Ghanei Gheshlagh R, Beiramijam M, Dalvand S, Ghawsi S, Amini H. Preparedness of Nurses for Crises and Disasters in Imam Khomeini and Social Security Hospitals of Saqqez. HDQ. 2017; 3 (1) :57-63
URL: http://hdq.uswr.ac.ir/article-1-156-fa.html
فرج زاده محمد، قانعی قشلاق رضا، بیرامی جم مهدی، دالوند سحر، غوثی سرکوت، امینی هادی. بررسی آمادگی در برابر بحران وبلایا در پرستاران بیمارستان های امام خمینی و تامین اجتماعی سقز. فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا. 1396; 3 (1) :57-63

URL: http://hdq.uswr.ac.ir/article-1-156-fa.html


1- بیمارستان امام خمینی سقز- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2- بیمارستان امام خمینی سقز- دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، ghanei@muk.ac.ir
3- 3. دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ایران.
4- گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
چکیده:   (1901 مشاهده)

مقدمه: حوادث و بلایا به عنوان اتفاقاتی که خارج از کنترل انسان است سلامت جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. فقدان برنامه مقابله با حوادث و بلایا و عدم آمادگی در برابر آن می تواند مشکلات ناشی از بلایا را تشدید کند. پژوهش کنونی به منظور بررسی میزان آمادگی پرستاران در برابر حوادث و بلایا انجام شده است.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی در سال 1396 در 257 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های امام خمینی و تامین اجتماعی سقز که با روش سرشماری وارد مطالعه شده بودند انجام شد. جهت گردآوری داده ها از فرم جمعیت شناختی و پرسشنامه آمادگی پرستاران که شامل سه بخش دانش، نگرش و عملکرد بود استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار PASW و به کمک آزمون های آمار توصیفی و آزمون های همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس انجام شد. میزان معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

نتایج: در این پژوهش 86 نفر پرستار مرد (5/33 %) و 171 نفر پرستار زن (5/66 %) با میانگین سنی 3/7 ± 9/33 سال شرکت داشتند. نتایج پژوهش نشان دادند که میانگین نمره دانش (9/11 ± 36)، نمره نگرش (02/11 ± 3/65)، نمره عملکرد (5/27 ± 9/51) و مجموع نمرات یا به عبارتی میزان آمادگی نمونه ها (3/31 ± 2/153) بود. نتایج آزمون هم چنین نشان داد که نمره دانش با متغیر سن همبستگی مستقیم و معنادار داشت (010/0=P) . هم چنین نمره نگرش با وضعیت تاهل (017/0=P) و نمره عملکرد با جنسیت (0103/0=P) و سابقه مدیریت (002/0=P) ارتباط معنادار داشت.

بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاکی از آمادگی متوسط به بالای پرستاران در برابر بحران و بلایا بود که با نمره مطلوب فاصله داشت. بنابراین نیاز به آموزش مستمر و مداوم آمادگی در برابر حوادث و بلایا، ایجاد فضای مناسب آموزشی و دادن انگیزه مناسب به پرستاران به منظور بهبود وضعیت آمادگی ایشان توصیه می شود.

واژه‌های کلیدی: حوادث و بلایا، آمادگی، پرستار
متن کامل [PDF 498 kb]   (517 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۹

فهرست منابع
1. Delshad V, Borhani F, Khankeh H, Abbaszadeh A, Sabzalizadeh S, Moradian MJ, et al. The effect of activating early warning system on motahari hospital preparedness. Health in Emergencies and Disasters. 2015; 1(1):3-8.
2. Amiri M, Chaman R, Raei M, Nasrollahpour Shirvani SD, Afkar A. Preparedness of hospitals in north of Iran to deal with disasters. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2013; 15(6):519–21. doi: 10.5812/ircmj.4279 [DOI:10.5812/ircmj.4279]
3. Sabzghabaie A, Kondori A, Shojaee M, Hatamabadi H, Amini A. [Hospital safety in hospitals affiliated with Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2011-13 (Persian)]. Pajoohandeh Journal. 2013; 18(2):83-7.
4. Joukar F, Salami Kohan K, Reza Masouleh Sh, Rashidian N. [Nurse's educational situation related to facing the disasters (Persian)]. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2007; 9(1):32-37.
5. Ezzati E, Kaviannezhad R, Karimpour H, Mohammadi S. [Preparedness of crisis and disaster management in social security hospitals in Kermanshah in 2016: A short report (Persian)]. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2016; 15(6):583-90
6. Mastane Z, Mouseli L, Jahangiri M, Doost M, Eshghi A. [Strength and weakness of crisis management in Hormozgan medical university's hospitals (Persian)]. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2012;1(4):244-50.
7. Asefzadeh S, Safari Varyani A, Gholami S. Disaster risk assessment in educational hospitals of Qazvin based on WHO pattern in 2015. Electronic Physician. 2016; 8(1):1770–5. doi: 10.19082/1770 [DOI:10.19082/1770]
8. Achora S, Kamanyire JK. Disaster preparedness: Need for inclusion in undergraduate nursing education. Sultan Qaboos University Medical Journal. 2016; 16(1):e15–19. doi: 10.18295/squmj.2016.16.01.004 [DOI:10.18295/squmj.2016.16.01.004]
9. Mirzaee F, Kakaei H, Farasati F, Zamani N. [Investigation on the safety status and preparedness of Ilam's hospitals against disasters in 2012 (Persian)]. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2015; 22(7):14-23.
10. Jahanbakhsh M, Tavakoli N, Hadadpour A. [Designing disaster victims' medical record, a step toward crisis management (Persian)]. Journal of Health Information Management. 2011; 7(4):400‐9.
11. Rabeian M, Hosseini SH, Radabadi M, Taheri Mirghaed M, Bakhtiari M. [Evaluation of effective factors on the rate of preparedness of Tehran university of medical sciences' selected hospitals in dealing with an earthquake (Persian)]. Journal of Payavard-e Salamat. 2013; 7(3):251–61.
12. Baack S, Alfred D. Nurses' preparedness and perceived competence in managing disasters. Journal of Nursing Scholarship. 2013; 45(3):281-7. doi: 10.1111/jnu.12029 [DOI:10.1111/jnu.12029]
13. Daneshmandi M, Nezamzadeh M, Zareiyan A. Assessment the preparedness of selected hospital to deal with disasters in Tehran. Military Caring Sciences. 2014; 1(1):28–35. doi: 10.18869/acadpub.mcs.1.1.28 [DOI:10.18869/acadpub.mcs.1.1.28]
14. Soltani T, Baghianimoghadam MH, Ehrampoush MH, Baghian N, Jafari A. [Knowledge, attitude, and performance of nurses' crisis management in natural disasters in Yazd city (Persian)]. Journal of Community Health Research. 2016; 5(3):195-201.
15. Rahmati Najarkolaei F, Moeeni A, Ebadi A, Heidaranlu E. Assessment of a military hospital's disaster preparedness using a health incident command system. Trauma Monthly. 2016; 22(2). doi: 10.5812/traumamon.31448 [DOI:10.5812/traumamon.31448]
16. Ghanbari V, Maddah SS, Khankeh HR, Karimloo M. [The effect of a disaster nursing education program on nurses' preparedness for responding to probable natural disasters (Persian)]. Iran Journal of Nursing. 2011; 24(73):72-80.
17. Hosseini Shokouh S, Arab M, Rahimi A, Rashidian A, Sadr Momtaz N. [Preparedness of the Iran University of Medical Sciences hospitals against earthquak (Persian)]. Journal of the School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2009; 6(3, 4):61-77
18. Jennings Sanders A. Teaching disaster nursing by utilizing the Jennings Disaster Nursing Management Model. Nurse Education in Practice. 2004; 4(1):69–76. doi: 10.1016/s1471-5953(03)00007-6 [DOI:10.1016/S1471-5953(03)00007-6]
19. Borhannejad Z. [The effect of education of hospital incident command system on prepardness of disaster committee and nurses in zarand hospital – 1389 (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2010.
20. Jourvand R, Sadeghirad K, Golami O A, Vejdani M, Panahi R, Babaei Heydarabadi A. [Disaster preparedness of health workers in Dehloran, Iran (Persian)]. Journal of Health in the Field. 2015; 3(3):13-18
21. Fung OWM, Loke AY, Lai CKY. Disaster preparedness among Hong Kong nurses. Journal of Advanced Nursing. 2008; 62(6):698–703. doi: 10.1111/j.1365-2648.2008.04655.x [DOI:10.1111/j.1365-2648.2008.04655.x]
22. Duong K. Disaster education and training of emergency nurses in South Australia. Australasian Emergency Nursing Journal. 2009; 12(3):86–92. doi: 10.1016/j.aenj.2009.05.001 [DOI:10.1016/j.aenj.2009.05.001]
23. Kat AR, Nekorchuk DM, Holck PS, Hendrickson LA, Imrie AA, Effler PV. Hawaii physician and nurse bioterrorism preparedness survey. Prehospital and Disaster Medicine. 2006; 21(6):404–13. doi: 10.1017/s1049023x00004118 [DOI:10.1017/S1049023X00004118]
24. Imani E, HosseiniTeshnizi S, Tafrihi M, Alavi A, Jafari A, Badri Sh, et al. [Nurses´ knowledge about crisis management andits related factors (Persian)]. Journal of Health & Care. 2011; 13(4):10-18.
25. Putra A, Petpichetchian W, Maneewat K. Perceived ability to practice in disaster management among public health nurses in Aceh, Indonesia. Nurse Media Journal of Nursing. 2011; 1(2):169-86.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Health in Emergencies and Disasters

Designed & Developed by : Yektaweb