اساسنامه فصلنامه علمی پژوهشی سلامت در حوادث و بلایا

 | Post date: 2013/02/2 | 

 فصل اول:کلیات‌

 1. مقدمه

 سلامت  در حوادث و بلایا، عنوان فصلنامهپژوهشکده مجازی حوادث و بلایا می­باشد که با حمایت پژوهشکده مجازی حوادث و بلایا و مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منتشر می­شود.

 2. رسالت

 رسالت این فصلنامه گسترش دانش تخصصی سلامت در حوادث و بلایااز طریق انتشار پژوهشهای بنیادی و کاربردی در این حوزه می­باشد.

 3. اهداف:

 انتشار نتایج تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینه حوادث و بلایا و حوزههای مرتبط.

 کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن پژوهش در این زمینه

 تلاش برای نشر ایدههای نو جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در این زمینه

 کمک به شناسایی اندیشمندان سراسرکشورودرج مقالات آنان درارتباط با موضوع مجله

 نشر گزارش فعالیتهای علمی-پژوهشی پژوهشکده.

 تولید، ترویج و ارتقاء سطح دانش نظری و تجربی مطالعات مربوط به سلامت درحوادث و بلایا.

 بسط همکاری وتعامل علمی بین متخصصان این حوزه به منظورتبادل آموخته‌ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه.

 کمک به توسعه کشور از طریق طرح مسایل مربوط به حوزه سلامت در حوادث و بلایا و کوشش در جهت توصیف، تبیین و ارائه راه‌حلهای علمی.

 فصل دوم: مشخصات

 فصلنامه بصورت الکترونیکی نیز منتشر میشود

 زبان فصلنامه انگلیسی است. در این فصلنامه مقالات به صورت فارسی دریافت ، و داوری میشوند و در صورت پذیرفته شدن ، مقاله ترجمه و به زبان انگلیسی چاپ میشود.

 مقالههایی در این فصلنامه مورد داوری قرار می‌گیرند که تا کنون در هیچ فصلنامه علمی داخلی یا خارجی در نوبت چاپ نبوده و یا به چاپ نرسیده باشند.

 فصل سوم: تشکیلات

 صاحب امتیاز:

 پژوهشکده مجازی حوادث و بلایا صاحب امتیاز رسمی این فصلنامه است و مسئولیت‌های قانونی ناشی از آن را مطابق با مقررات و ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر عهده خواهد داشت.

 مدیر مسئول:

 مدیر مسئول فصلنامه دکتر محمد رییس زاده است.

 سردبیر:

 سردبیر فصلنامه به پیشنهاد مدیرمسئول و از بین اساتید دانشگاه منصوب میشود. سردبیر، مدیر هیئت تحریریه است و مسؤولیت علمی فصلنامه را برعهده دارد و در مقابل مدیر مسئول پاسخگو است.

 هیئت تحریریه:

 هیئت تحریریه متشکل از10 نفر عضو هیئت علمی است که باید مرتبه علمی حداقل هفت نفر از آنها دانشیار یا بالاتر از آن باشد و احکام آنها توسط مدیر مسئول صادر میشود.

 ‌انتخاب اعضاء هیئت تحریریه در صورت احراز شرایط به پیشنهاد سردبیر و با صدور حکم مدیر مسئول انجام خواهد شد.

 مدیر داخلی:

 مدیر داخلی به پیشنهاد سردبیر و با حکم مدیر مسئول برای انجام امور اداری فصلنامه انتخاب میشود.

 کمیته اجرایی:

 به پیشنهاد مدیر داخلی و تایید سردبیر جهت کمک به امور مربوط به مدیر داخلی 3 نفر در نظرگرفته می­شوند.

 فصل چهارم: وظایف

 مدیر مسئول:

 مدیر مسئول فصلنامه دارای وظایفی به شرح زیر است:

 · مسئولیت تمامی موارد حقوقی فصلنامه و پاسخگویی در برابر قانون.

 · مسئولیت تأیید حقوقی مقالات و نظارت بر حسن اجرای کار.

 سردبیر:

 موارد زیر از وظایف سردبیر است:

 پذیرش یا رد مقالهها بر اساس نظرات داوران

 تنظیم و تشکیل جلسات هیئت تحریریه بر اساس ضرورت ها و به تناسب حجم کار (حداقل سه جلسه در سال) و تنظیم صورت جلسات با لحاظ موارد زیر:

 رسمیت جلسه هیئت تحریریه منوط به حضور حداقل نیم بعلاوه یک نفر از اعضاء خواهد بود.

 چنانچه هر یک از اعضاء هیئت تحریریه سه جلسه متوالی یا هفت جلسه غیر متوالی غیبت غیر موجه داشته باشند (تشخیص غیر موجه بودن با سردبیر است)، سردبیر موظف است اقدامات لازم را جهت جایگزینی عضو واجد شرایط دیگری به عمل آورد.

 ارسال یک نسخه از کلیه صورتجلسات و تصمیمات متخذه در هیئت تحریریه به دفتر مدیر مسئول.

 ارائه گزارش فعالیتهای سالانه به هیئت تحریریه و دبیر کل نهاد

 تأیید نهایی فصلنامه برای چاپ و انتشار

 تصمیم‌گیری در خصوص تعداد مقالات پذیرفته شده که در هر شماره از فصلنامه چاپ خواهد شد و ترتیب و اولویت آنها

 هیئت تحریریه:

 نظارت بر کیفیت ظاهری و محتوایی فصلنامه و ارائه راهکارهای اجرایی جهت ارتقای سطح فصلنامه

 تصمیمگیری در مورد امور ارجاعی مدیر مسئول، سردبیر و سایر پیشنهادهای رسیده ( تصمیمات با آراء حداقل نیم بعلاوه یک کل اعضاء حاضر لازمالاجرا است.)

 مدیر داخلی:

 انجام مراحلی که یک مقاله برای پذیرش طی می‌‌‌کند،‌ شامل ارسال تمامی مقالات رسیده به داوری، دریافت نتایج داوری مقالات از داوران، تهیه و تنظیم آگهیها و نامهها فراخوان مقاله، تهیه و تنظیم آییننامه داخلی، فرمهای داوری، داوری مجدد، و پذیرش یا عدم پذیرش مقاله، جمع بندی نظر داوران و آرای هیئت تحریریه و نیز بررسی و طبقهبندی داوران.

 طرح مقالات رسیده و ارائه نتایج داوریها در جلسات هیئت تحریریه

 انجام مکاتبات لازم با صاحبان آثار، ویراستاران و داوران و نظارت بر حسن گردش امور

 پیگیری امور مربوط به چاپ و ارسال مقالات برای چاپ با هماهنگی سردبیر

 به‌روزسانی اطلاعات فصلنامه در وبسایت و در بانکهای اطلاعاتی ملی و بین‌المللی

 برنامهریزی توزیع فصلنامه و ارسال آنها برای مشترکان

 نظارت بر امور داخلی فصلنامه و ارائه گزارش به سردبیر

 تهیه آئین نامههای داخلی و اجرایی فصلنامه، تهیه و تنظیم قراردادها و موافقتنامه‌‌های مربوط به امور فصلنامه، و حفظ اموال و دارائیهای فصلنامه.

 فراهم آوردن مقدمات و تمهیدات لازم جهت تشکیل جلسات منظم هیئت تحریریه

 نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه فصلنامه با هماهنگی سردبیر

 فصل پنجم: منابع مالی

 منبع مالی فصلنامه پژوهشکده مجازی حوادث و یلایا است.

  


Designed & Developed by : Yektaweb