اهداف فصلنامه

 | Post date: 2013/02/2 | 

 

اهداف:

 

ü تولید، ترویج و ارتقاء سطح دانش نظری و تجربی رشته ای و بین رشته ای در زمینه سلامت در حوادث و بلایا؛

 

ü بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه مدیریت سلامت در حوادث و بلایا به منظور تبادل آموخته ها و تجربیات؛

 

ü توسعه ارتباط بین پژوهشگران مراکز آموزشی و پژوهشی علاقمند به موضوعات سلامت در حوادث و بلایا؛

 

ü کمک به توسعه کشور از طریق طرح مسایل حوزه سلامت در حوادث و بلایا و کوشش در جهت توصیف، تبیین و ارائه راه حلهای مبتنی بر پژوهش؛

 

ü تلاش در جهت رفع نیازهای علمی، تحقیقاتی و سیاستگذاری در زمینه سلامت در حوادث و بلایا.

 


Designed & Developed by : Yektaweb